TH EN
A A A

รัสเซียกำหนดให้ตรวจสารตกค้างในข้าว

26 มกราคม 2552   
ด้วย มกอช. ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนมกราคมว่า สำนักงานเฝ้าระวังสุขภาพพืชและสัตว์ หรือ FSVPS ได้แจ้งเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ว่าได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 ข้าวที่จะส่งออกไปรัสเซียจะต้องแนบผลการตรวจสอบปริมาณ Ochratoxin A ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และได้ขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวให้พิจารณาปรับรูปแบบของใบรับรองคุณภาพให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดข้างต้นด้วย ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?