TH EN
A A A

FDA ออกกฎระเบียบใหม่น้ำขวด

1 มิถุนายน 2552   

              
FDA ออกกฎระเบียบใหม่ด้านการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ E. coli ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวด โดยกำหนดให้โรงงานผลิตต้องทดสอบเชื้อโรคจากแหล่งที่มาของน้ำทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป หากพบเชื้อ E. coli บริษัทจะต้องบันทึกรายงานการกำจัดเชื้อดังกล่าวและทดสอบตัวอย่างของน้ำอีกครั้งก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต

               FDA ประกาศว่า เครื่องดื่มบรรจุขวดที่พบเชื้อ E. coli ปนเปื้อนนั้น ถือว่าไม่บริสุทธิ์ และแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ E. coli จัดว่าไม่ปลอดภัย ไม่ถูกสุขอนามัย และห้ามใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวด

 

ที่มา : Food Production Daily


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?