TH EN
A A A

นโยบายเว็บไซต์

18 เมษายน 2561    6683 ครั้ง

 

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(Website Policy of The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards)

จัดทําเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2561

 

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ได้จัดทําเว็บไซต์เตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านกฎระเบียบมาตรการต่าง ๆ ของประเทศคู่ค้า ซึ่งในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกําหนดการให้บริการที่กําหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกําหนด และเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาให้ท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที  

2. เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์

 1. 2.1
  ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพ อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา"
 2. 2.2
  เนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จําหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงาน ต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 3. 2.3
  ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
 4. 2.4
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 5. 2.5
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 6. 2.6
  การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้ บริการได้
 7. 2.7
  ในกรณีที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 1. 3.1
  ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
 2. 3.2
  ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
   
 3. 3.3
  ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
 4. 3.4
  ผู้ใช้บริการจะไม่ทํา หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รวมทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 5. 3.5
  ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยชัดแจ้งให้ทํา เช่นนั้นได้
 6. 3.6
  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 7. 3.7
  ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในความเสียหาย อันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 1. 4.1
  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้า เยี่ยมชม เว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 2. 4.2
  กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

 1. 5.1
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์ นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์นี้หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งานความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความ ไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัสถึงแม้ว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไม่รับผิดต่อ ผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าว ของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

 1. 6.1
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นผู้จัดทําขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
   
 2. 6.2
  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กําหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 3. 6.3
  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากกรมการขนส่งทางบก

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย