TH EN
A A A

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

22 เมษายน 2561    2632 ครั้ง

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards

จัดทําเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1
  เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
 2. 2
  ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
 3. 3
  นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 4. 4
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG2010) การตรวจประเมินเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility) หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และ ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้ง สํารวจความ คิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเท่านั้น
 2. 2
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากท่านเท่านั้น
 3. 3
  ผู้ในกรณีที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นต้น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ กําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ทราบในหน้าเว็บ https:// warning.acfs.go.th

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจึงได้จัดให้มีช่องทาง การสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทําให้เว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทํางานอีกต่อไป
 

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ต่อไปโดยท่านสามารถ ติดต่อกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards)

ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2277
Email : itc@acfs.go.th