TH EN
A A A

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

22 เมษายน 2561    7501 ครั้ง

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้งานระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1
  เพื่อเป็นฐานข้อมูลสมาชิก ACFS Early Warning ที่มีความสนใจข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร สำหรับการให้บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และสำรวจความคิดเห็นต่างๆ 
 2. 2
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูลแก่สมาชิก ACFS Early Warning ในช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
 3.   2.1      การให้บริการข้อมูลเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารตามประเด็นที่สนใจ
 4.   2.2     การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การอบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย มกอช. หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก ACFS Early Warning
 5.   2.3     การสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารของ มกอช.
 6.   2.4     การจัดส่งวารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7.   2.5     การติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ มกอช. 
 8. 3
  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำสถิติข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ รวมถึงใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อีเมล์ รูปภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร วันเดือนปีเกิด เพศ การศึกษา อาชีพ เงินเดือน และประเด็นความสนใจ เพื่อประโยชน์และความสะดวกในการให้บริการของท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1
  มกอช. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ มกอช. เท่านั้น
 2. 2
  มกอช. ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ มกอช. ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 3. 3
  ในกรณีที่ มกอช. ว่าจ้างหน่วยงานอื่นให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ มกอช. เป็นต้น มกอช. จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ กําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ มกอช.

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ในกรณีที่ท่านบอกเลิกการเป็นสมาชิก ACFS Early Warning ท่านสามารถแสดงเจตจำนงค์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ โดยการติดต่อ มกอช. ในช่องทางดังนี้

 1. 1
  ที่อยู่ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
            50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 2. 2
  โทรศัพท์ : 0-2561-2277
 1. 3
  อีเมล์ : itc@acfs.go.th

 

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มกอช. จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง มกอช. จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ มกอช. ส่งไปยังโปรแกรม Web Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทําให้ระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรม Web Browser หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทํางานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในใช้งานระบบมากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําข้อมูลที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ มกอช. จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ มกอช. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ มกอช. ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มกอช. อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น มกอช. จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) ของ มกอช.

การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มกอช. ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ มกอช. ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ มกอช. ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

ที่อยู่ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
           50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2277
Email : itc@acfs.go.th