TH EN
A A A

การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

23 April 2564   

การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

ประจำเดือนพฤษภาคม  2564

     การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เเบ่งออกเป็น 7 ขอบข่าย ดังนี้

  - ปศุสัตว์อินทรีย์

  - อาหารสัตว์สำเร็จรูปอินทรีย์

  - ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์

  - พืฃอาหารสัตว์อินทรีย์

  - วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์

  - ผึ้งอินทรีย์

  - ผลิตภัณฑ์ผึ้งอินทรีย์

     1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอการรับรอง

  - ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคล

  - มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

  - มีการนำข้อกำหนดปศุสัตว์อินทรีย์ไปปฎิบัติเเล้ว

  - ผ่านการอบรมจากกองส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

     2. การยื่นคำขอ

  - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

  - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

     3. ระยะเวลาการขอรับรอง

  - โค กระบือ

     * ผลิตเนื้อ : 12 เดือน เเละอย่างน้อย 3/4 ของช่วงชีวิต

     * ผลิตเนื้อลูกโค : 6 เดือนหลังอย่านม

     * ผลิตน้ำนม : 6 เดือน

  - แพะ เเกะ

     * ผลิตเนื้อ : 4 เดือน

     * ผลิตน้ำนม : 6 เดือน

  - สุกร

     * 4 เดือน

  - สัตว์ปีก

     * ผลิตเนื้อ : ตลอดอายุการผลิต

     * ผลิตไข่ : 6 สัปดาห์

     4. ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

  - การประชุมเปิด (Opening Meeting) ร่วมกับผู้ขอกรรับรอง

  - การตรวจประเมิน

     * การสัมภาษณ์

     * การตรวจเอกสารเเละบันทึก

     * การสังเกตกิจกรรมเเละสภาพพื้นที่ผลิต

     * การสุ่มตัวอย่างของการผลิต เช่น ดิน น้ำ สินค้าปศุสัตว์

     * บันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

  - การประชุมปิด (Closing Meeting)

     * รายงานสิ่งที่พบ

     * ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี)

     5. อายุการรับรอง

  - ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ปี

  - ตรวจติดตามหลังได้การรับรองทุก 10-12 เดือน

  - ตรวจต่ออายุกรรับรองล่วงหน้า 5 เดือน ก่อนใบรับรองหมดอายุ

 

ที่มา : http://e-book.acfs.go.th/Book_view/240