TH EN
A A A

มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.6411-2562) : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข .

31 August 2563   

มาตรฐานสินค้าเกษตร
(มกษ.6411-2562)

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดี
GOOD HUSBANDRY PRACTICES FOR KENNEL

  สำหรับคอกสุนัข .

ประจำเดือนกันยายน 2563

ข้อกำหนดการปฏิบัติ 9 ข้อ สำหรับคอกสุนัขเชิงพานิชย์

(โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ สุขภาพและสิ่งเเวดล้อม เพื่อให้สุนัขมีสุขภาพและคุณภาพดี)

 

     1. ลักษณะคอกสุนัข

               • สถานที่ตั้งและผังคอกสุนัข

                 - ได้รับการยินยอมจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

                 - อยู่ในพื้นที่และสภาพเเวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยง

                 - ไม่มีความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของสัตว์หรือมีมาตรการจัดการความเสี่ยง

                 - มีเเหล่งน้ำที่เหมาะสมเเละเพียงพอ

                 - มีขนาดเพียงพอ มีการวางที่ดี และจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม

              • โรงเรือนหรือกรง

                 - สร้างด้วยวัสดุที่เเข็งเเรงและคงทน

                 - ง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

                 - ระบายอากาศได้ดี

                 - สามารถป้องกันสัตว์อื่นๆได้

                 - สามารถป้องกันไม่ให้สุนัขหลบหนีได้

                 - จัดให้มีบริเวณเลี้ยงและที่นอน ที่เเห้งสะอาด เหมาะสม เเละมีพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนสุนัขที่เลี้ยง

     2. การจัดการคอกสุนัข

                 - มีคู่มือการจัดการคอกสุนัขที่เเสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน

                 - อาหารและน้ำมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสุนัข

                 - ภาชนะให้อาหารและน้ำต้องสะอาด เหมาะสมกับพันธุ์ จำนวนเเละอายุสุนัข

                 - เก็บรักษาอาหารสัตว์ในที่ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและเสื่อมสภาพ

                 - โรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ

                 - บำรุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี มีความสะอาด

                 - สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายให้ใช้ตามคำเเนะนำในฉลากผลิตภัณฑ์หรือคำเเนะนำของสัตวเเพทย์

     3. บุคลากร

                 - จัดเเบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรโดยคำนึงถึงจำนวนและพันธุ์ของสุนัขที่เลี้ยง

                 - มีสัตวเเพทย์ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ สุขาภิบาล และการใช้ยา/วัคซีน

                 - บุคลากรที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม

     4. การจัดการเลี้ยง/เพาะพันธุ์

                 - มีการทำเครื่องหมายประจำตัวสุนัข เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลประจำตัวได้

                 - จัดให้อยู่ในสภาพเเวดล้อมที่เหมาะสม และดูเเลจัดการสุขอนามัยที่ดี

                 - ใช้พ่อเเม่พันธ์ุที่มีสุขภาพเเข็งเเรง เเละเหมาะสมในการผสมพันธุ์

                 - จัดให้มีพื้นที่เเยกเฉพาะสำหรับการผสมพันธ์ุ

                 - ในช่วงท้ายของการตั้งท้อง ต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเเม่สุนัขใกล้คลอดเเละจัดหาอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ

                 - มีมาตรการเพื่อควบคุมการคลอดให้เป็นไปอย่างปลอดภัย

                 - ในช่วงระยะให้นม ต้องจัดหาอาหารและน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการเเม่สุนัข

                 - การหย่านม ลูกสุนัขควรคำนึงถึงระดับภูมิคุ้มกัน และการเเยกลูกออกจากเเม่ ควรคำนึงถึงพฤติกรรมทางสังคม

     5. สุขภาพสุนัข

                 - มีการลังเกตความเป็นอยู่และสุขภาพของสุนัขทุกวัน หากพบความผิดปกติ ต้องเเจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือปรึกษาสัตว์เเพทย์ทราบ

                 - มีการป้องกันและควบคุมโรค โดยอยู่ภายใต้ความควบคุมของสัตว์เเพทย์หรือผู้ที่ได้มอบหมายจากสัตวเเพทย์

                 - มีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของคน สัตว์ เเละยานพาหนะ

                 - มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค

                 - มีการกักกันโรคสำหรับสุนัขนำเข้าใหม่ และเเยกสุนัขป่วยออกจากพื้นที่เลี้ยงสุนัขปกติ

                 - กรณีเกิดโรคระบาด/สงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตามกฎหมายและคำเเนะนำของกรมปศุสัตว์

                 - การบำบัดโรคต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูเเลของสัตวเเพทย์

     6 การขนส่งและเคลื่อนย้ายสุนัข

                 - พาหนะและกรงที่ใช้ขนส่งต้องเเข็งเเรง เหมาะสมตามขนาดเเละอายุ

                 - มีการจัดการในการขนส่งสุนัขต่างพันธ์ุ หรือสุนัขที่เข้ากันไม่ได้

                 - ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพาหนะทุกครั้งหลังการขนส่ง

     7. สวัสดิภาพสัตว์

                 - ดูเเลเเละปฏิบัติต่อสุนัขให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

     8. สิ่งเเวดล้อม

                 - กำจัดซาก ขยะ ของเสีย โดยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นเเหล่งของกลิ่นเเละเชื้อโรค

     9. การบันทึกข้อมูล

                 - บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในการจัดการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมโรค

                 - เก็บรักษาบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี

 

ที่มา : มาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ.4611-2562)การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข (E-book)

 

Photo Albums