TH EN
A A A

มะกันห้าม extralabel สำหรับ Cephalosporin

9 กรกฎาคม 2551   
         USFDA ประกาศว่าจะออกระเบียบสุดท้ายห้ามการใช้ extralabel คือใช้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลากสำหรับยาสัตว์ต้านจุลชีพ cephalosporin ในสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ เช่น วัว สุกร ไก่ และไก่งวง

               ทั้งนี้ USFDA ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้เพื่อปกป้องผู้บริโภค  เนื่องจากข้อมูลระบุว่า การใช้ยาสัตว์ดังกล่าวในสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์มีความเป็นไปได้ในการนำไปสู่การสร้างภูมิต้านทาน  ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการใช้  Cephalosporin  ในการรักษาในมนุษย์ลดลง

 

ที่มา : ThePigSite

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?