TH EN
A A A

โครงการผักอินทรีย์ในเวียดนาม

18 กันยายน 2549   

               จังหวัดทางภาคเหนือ 6 แห่งของเวียดนาม เช่น Hanoi , Bacninh , Ha Tay ,Vinh Phuc , HungYen , Hai Phong สนใจเข้าร่วมโครงการผักอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรซึ่งดำเนินการร่วมกับ An Giang Plant Protection Joint Stock Company โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะขยายการผลิตจาก 15.8 เฮกตาร์เป็น 12,000-14,000 เฮกตาร-ในปี 2553 คิดเป็นพื้นที่ 80-90% ของพื้นที่ปลูกผักในจังหวัด

               โครงการดังกล่าวนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2546 โดยมีการฝึกอบรมเกษตรกรไปแล้ว 22,976 คน เกษตรกรในโครงการสามารถผลิตป้อนความต้องการได้เพียง 40% เท่านั้น ในเมืองหลวงมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้า 100 แห่งที่จำหน่ายผักอินทรีย์ซึ่งเฉพาะห้าง 5 ดาวและ Bao Ha เท่านั้นที่ผักมีเครื่องหมายการค้า ปัจจุบันมีผู้ผลิตผักอินทรีย์ที่มีเครื่องหมายการค้าเพียง 2 แห่งเท่านั้น และเฉพาะในฮานอย ซึ่งหากมีปัญหากับสินค้า ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนและขอชดเชยได้

Vietnam News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?