TH EN
A A A

ลาวงดให้สัมปทานปลูกยาง

3 กรกฎาคม 2551   

              ลาวประกาศระงับให้สัมปทานพื้นที่ปลูกยาง – อ้อยเพิ่มหวั่นผลผลิตล้นตลาด

             นายคันทะวง ดาลาวง  เลขาธิการสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวกล่าวว่า   ขณะนี้รัฐบาลลาวได้ประกาศระงับการให้สัมปทานพื้นที่ปลูกยางแก่นักลงทุนต่างชาติเพิ่ม  เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ปล่อยให้มีพื้นที่ปลูกยางพาราและอ้อยจำนวนมาก  ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องระบบการจัดการที่ตามมารวมทั้งเรื่องผลผลิตจะออกมาพร้อมกันจนล้นตลาด

             ปัจจุบันลาวยังไม่มีโรงงานอบยางและโรงงานน้ำตาล  ผลผลิตที่ได้จะต้องส่งสู่ฝั่งไทย เช่น ยางพาราหากกรีดน้ำยางได้แล้ว  ต้องส่งออกไปไทยในรูปน้ำยาง  เพราะยังไม่มีประสบการณ์การทำยางแผ่น  แต่ต่อไปต้องให้ไทยส่งนักวิชาการมาอบรมเรื่องการกรีดยางและการอบยางกึ่งสำเร็จรูปเพื่อการขนส่งที่สะดวกขึ้น   ปัญหาสำคัญคือแรงงานถึงแม้ลาวจะมีแรงงานจำนวนมากแต่ขาดประสบกาณณ์และวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกัน  ยกตัวอย่าง เช่น ลาวจัดอบรมวิธีการกรีดยาง  แต่มีผู้สนใจอบรมไม่ถึง  100 คน ทั้งที่ความต้องการแรงงานกรีดยางมากกว่า 10,000 คน  การที่ชาวลาวสนใจน้อยเพราะเวลาไปกรีดยางจะต้องตื่นตั้งแต่ตี 1 ตี 2 ซึ่งไม่มีใครอยากไป  เรื่องนี้ต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดพร้อมกับอบรมเรียนรู้ประสบการณ์  รัฐบาลลาวจึงมอบหมายให้สภาหอการค้าลาวเร่งประสานงานกับไทยจัดส่งนักวิชาการไปฝึกอบรมให้  เพราะอีกแค่ 2  ปีข้างหน้า ลาวก็สามารถกรีดยางได้แล้ว

ที่มา  :  โพสต์ทูเดย์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?