TH EN
A A A

มะกันส่งออกเนื้อสุกรเพิ่ม 2 เท่าตัวในรอบ 10 ปี

3 กรกฎาคม 2551   

             ในปี 2541 สหรัฐฯ  ส่งออกเนื้อสุกร 1.116 พันล้านปอนด์ ทำให้มีเนื้อสุกรสหรัฐ 1 ปอนด์ในทุก 6 ปอนด์เนื้อสุกรที่ค้าขายในตลาดโลก  ใน 4 เดือนแรกของปี 2551 อุตสาหกรรมเนื้อสุกรของสหรัฐฯ  ส่งออก 1.389 พันล้านปอนด์ มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  หรือมีเนื้อสุกรสหรัฐฯ 1 ปอนด์ในทุก 3.3 ปอนด์เนื้อสุกรที่ค้าขายในตลาดโลก   ทำให้คาดว่าตลอดปี 2551สหรัฐฯ  จะส่งออกเนื้อสุกรได้ 3.34 พันล้านปอนด์  หรือเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ 2541 เนื่องจากการขยายการส่งออกไปญี่ปุ่น จีน ฮ่องกงและรัสเซีย  สาเหตุหลักของการขยายตลาดคือค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลอื่น

ที่มา  :  Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?