TH EN
A A A

จีนเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ จำนวน 14 มาตรฐาน

8 กรกฎาคม 2567   

                เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) ได้เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สุขอนามัยอาหาร ขั้นตอนการทดสอบทางกายภาพและเคมี และการติดฉลาก รวมทั้งหมด 14 มาตรฐาน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทวนสอบมาตรฐานฉบับใหม่ต่อแนวปฏิบัติในปัจจุบันของท่านที่เว็บไซต์ของ NHC และสามารถส่งความคิดเห็นไปยัง sppt.cfsa.net.cn ได้จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ยกเว้น หลักการทั่วไปสำหรับการติดฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (General Principles for the Labeling of Prepackaged Foods: GB 7718) ที่จะเปิดรับฟังความเห็นจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น
                รายการมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

 

ที่มา : GAIN สรุปโดย : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?