TH EN
A A A

จีนยกเลิกการขออนุญาตกักกันล่วงหน้าสำหรับสินค้าปศุสัตว์และพืชบางชนิด

8 กรกฎาคม 2567   

               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้ประกาศยกเลิกข้อกำหนดการขออนุญาตกักกันสินค้าล่วงหน้าสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และพืชบางชนิด แบ่งเป็น 1. อาหารสัตว์ที่มาจากพืช 2. ปุ๋ยและวัสดุปลูกที่มาจากพืช 3. วัตถุดิบของสมุนไพรจีนที่มาจากพืช 4. ยาสูบ 5. ผักสด 6. ปลาป่น และ 7. หนังสัตว์

               ตัวอย่างรายการสินค้ากลุ่มผักสดที่ไม่ต้องขออนุญาตกักกัน

 

               การยกเลิกนี้ ส่งผลให้ผู้นำเข้าสินค้าเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องขอ quarantine license ทั้งสำหรับพืชและสัตว์จากศุลกากรอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าที่นำเข้าจะต้องมาจากประเทศหรือภูมิภาคที่จีนอนุญาตเท่านั้น รวมทั้งสถานที่ผลิต แปรรูป และจัดเก็บสินค้าจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับ GACC ก่อน ทั้งนี้ เมื่อสินค้าเหล่านี้เข้าสู่ประเทศจีนแล้ว จะต้องแจ้งต่อศุลกากรและดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบและกักกันต่อไป
      สามารถตรวจสอบรายการสินค้าได้ที่ http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/5960228/2024062820200127880.xls (ภาษาจีน)

 


ที่มา : GAIN สรุปมาโดย : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?