TH EN
A A A

ผลจากการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารในจีน

16 มิถุนายน 2551    4803 ครั้ง
            เพื่อกระตุ้นส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้ส่งออกอาหารปลอดภัย  กระทรวงเกษตรของจีนได้เริ่มรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่แล้ว  กระทรวงเกษตรระบุว่า การตรวจสอบประจำเมื่อเดือนที่แล้วแสดงให้เห็นคุณภาพของอาหารใน 37 เมืองหลักได้มีการปรับปรุงดีขึ้นหลังจากการรณรงค์ส่งเสริมเป็นเวลา 4 เดือน  การตรวจสอบพบว่า 99.8 % ของผลิตภัณฑ์ประมงไม่พบคลอแรมฟินิคอล  และ 95.7% ไม่พบมาลาไคท์กรีน  ซึ่งเป็นสารต้องห้าม  ผลิตภัณฑ์ประมลใน 7 เมืองซึ่งรวมทั้ง ปักกิ่ง เทียนจิน กวางจู  ปลอดภัยจากยาผิดกฎหมาย  กระทรวงเกษตรได้ดำเนินการตรจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร  5 ครั้งต่อปี 
                ในแถลงข่าวเร็วๆ นี้ เปิดเผยว่ามีการยึดสารกำจัดศัตรูพืชต้องห้าม 5 ชนิดและทำลายทิ้ง มีการออกระเบียบ 6 ฉบับเกี่ยวกับการจัดการด้านการจดทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชเพื่อปรับให้ป็นมาตฐานในด้านการติดฉลากและการควบคุมจำนวน    นอกจากนี้ยังระบุว่าจะมีการดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องการกำจัดสารกำกจัดศัตรูพืชปลอม และการสร้างเครื่องข่ายซึ่งจะช่วยเกษตรกรให้เข้าถึงวัตถุดิบที่คุณภาพ

ที่มา  :  INFOFISH

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?