TH EN
A A A

EU บรรลุผลการเจรจากฎระเบียบใหม่ว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และการลดขยะบรรจุภัณฑ์

20 มิถุนายน 2567   

                    ในเดือนมีนาคม 2567 รัฐสภายุโรปและสภาสหภาพยุโรปได้ข้อสรุปเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ (Packaging and Packaging Waste Regulation: PPWR) ของสหภาพยุโรป มีเป้าหมายที่จะลดขยะบรรจุภัณฑ์ในสหภาพยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ โดยกำหนดให้บรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุที่สามารถรีไซเคิลได้และมีการแสดงฉลากรีไซเคิล ซึ่งคาดว่ากฎระเบียบฉบับนี้จะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากลงประกาศใน
รัฐกิจจานุเบกษาของสหภาพยุโรป
                    สาระสำคัญของกฎระเบียบ ได้แก่ 1) กำหนดให้มีการลดขนาดบรรจุภัณฑ์ 2) กำหนดสัดส่วนที่รีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ 3) กำหนดเป้าหมายการนำกลับมาใช้ซ้ำ และ 4) ห้ามบรรจุภัณฑ์บางประเภท และได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกสามารถลดขยะบรรจุภัณฑ์ต่อคนได้อย่างน้อย 5% ภายในปี 2573 10% ภายในปี 2578 และ 15% ภายในปี 2583 เมื่อเทียบจากปี 2561 
                    ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวได้ระบุรายละเอียดของเป้าหมายการรีไซเคิลตามประเภทของขยะบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

                   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=European%20Union%20Finalizes%20New%20Rules%20for%20Packaging%20and%20Packaging%20Waste%20Reduction_Brussels%20USEU_European%20Union_E42024-0012.pdf 

 

ที่มา : GAIN สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?