TH EN
A A A

ศุลกากรจีนรายงานผลการปฏิเสธการนำเข้าอาหารประจำเดือนเมษายน 2567

14 มิถุนายน 2567   

                    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 278 ล็อต จากทั้งหมด 38 ประเทศ/ภูมิภาค โดยอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่มาจากเอกวาดอร์ (19.4% ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) รองลงมาคือญี่ปุ่น (9.7% ส่วนใหญ่เป็นขนมขบเคี้ยว) และออสเตรเลีย (7.2% ส่วนใหญ่เป็นเนื้อวัว) ซึ่งสาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้า ได้แก่ ข้อมูลในใบรับรองกับสินค้าไม่ตรงกัน (23.0%) ใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมอาหารเกินปริมาณที่กำหนด (22.3%) การติดฉลากไม่ถูกต้อง (11.2%) ตรวจพบโรคระบาดสัตว์ (10.8%) และขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น (4.7%)
รายการกักกันที่น่าสนใจ: 
                    1. ผลิตภัณฑ์นม
                    ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง (flavored modified milk) จากออสเตรเลียจำนวน 5 ล็อต ถูกปฏิเสธเนื่องจากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างไม่เหมาะสม 
                    2. ผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการการกีฬา
                    ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่ง (energy bar) จากสาธารณรัฐเช็กจำนวน 5 ล็อต ถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

 

ที่มา : foodchemlinked/GACC http://jckspj.customs.gov.cn/spj/xxfw39/fxyj47/4677516/5908407/index.html สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?