TH EN
A A A

EU เสนอระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างการขนส่ง

14 มิถุนายน 2567   

                    สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้อนุมัติรับข้อเสนอกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ระหว่างการขนส่ง ซึ่งจะมาแทน Council Regulation (EC) 1/2005 ขณะนี้คณะกรรมธิการยุโรปได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว
                    ข้อเสนอนี้เป็นการทบทวนกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ภายใต้กลยุทธ์ Farm to Fork (F2F) โดยแสดงให้เห็นถึงความพยายามลดระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิต เพิ่มขนาดพื้นที่ในพาหนะที่ใช้ขนส่ง และปรับปรุงวิธีการขนส่งและสภาพในการขนส่ง โดยข้อเสนอฉบับนี้มีผลครอบคลุมถึงการนำเข้าสัตว์จากประเทศนอกสถาพยุโรป มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
                    •  ลดปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางไกลและการขนส่งขึ้นและลงจากพาหนะซ้ำกันหลายครั้ง
                    •  ทำให้แน่ใจว่าสัตว์มีพื้นที่เพียงพอในระหว่างการขนส่ง
                    •  ปรับปรุงสภาพการขนส่งสำหรับสัตว์ที่มีความเสี่ยง (vulnerable animals)
                    •  หลีกเลี่ยงการให้สัตว์สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
                    •  อำนวยความสะดวกในการบังคับใช้กฎของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ ซึ่งรวมถึงการปรับเข้าสู่ระบบดิจิทัล (digitalization)
                    •  คุ้มครองสัตว์ที่ส่งออกไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป
                    •  คุ้มครองแมวและสุนัขที่ขนส่งในการประกอบธุรกิจ


การเปลี่ยนแปลงที่เสนอในกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ระหว่างการขนส่งมุ่งเน้นองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

  ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ กฎระเบียบฉบับปัจจุบัน
1.) การจำกัดระยะเวลาขนส่งและจัดสรรเวลาพักที่มากขึ้น จำกัดเวลาเดินทาง 9 ชั่วโมงสำหรับสัตว์ที่ต้องนำไปฆ่า และ21 ชั่วโมงสำหรับสัตว์ที่ขนส่งด้วยวัตถุประสงค์อื่น (นับรวมช่วงเวลาพักและให้อาหารแก่สัตว์ด้วย) หลังจากการเดินทางในรอบแรก สัตว์ต้องได้พักผ่อนนอกยานพาหนะขนส่งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในระหว่างที่พักสัตว์จะต้องได้รับอาหารและน้ำหลังการพัก จึงจะสามารถเดินทางต่อในรอบถัดไปอีก 21 ชั่วโมง (หลังจากเดินทาง 10 ชั่วโมง ต้องพักอีก 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นสัตว์ต้องไปถึงจุดหมายปลายทาง - สำหรับการขนส่งสัตว์ระยะสั้นจำกัดการเดินทางไว้ที่ 8 ชั่วโมง แต่สำหรับการขนส่งสัตว์ระยะไกล อนุญาตให้ใช้เวลามากกว่า 8 ชั่วโมงได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ
- มีการจำกัดเวลาเดินทางแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสัตว์ โดยหลังจากเดินทางสัตว์ต้องได้รับการพักผ่อน 24 ชั่วโมง
- ไม่มีข้อจำกัดต่อจำนวนรอบการขนส่งจนกว่าจะถึงปลายทาง
2.) จัดสรรพื้นที่สำหรับสัตว์ให้มากขึ้นระหว่างการขนส่ง ข้อเสนอระบุพื้นที่ขั้นต่ำที่สัตว์แต่ละตัวต้องได้รับ ตามน้ำหนักและสายพันธุ์ จัดสรรพื้นที่ตามประเภทของสัตว์ โดยกำหนดประเภทของสัตว์ตามตาราง น้ำหนัก, สายพันธุ์ และอายุ
3.) เงื่อนไขเพิ่มเติมการส่งออกไปยังประเทศนอกยุโรป - เพิ่มความเข้มงวดของระเบียบในการขนส่งสัตว์ทางทะเล โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลที่สูงขึ้นสำหรับเรือและสำหรับเจ้าหน้าที่บนเรือที่ผ่านการอบรมสวัสดิภาพสัตว์
- มีระบบตรวจสอบและรับรองสำหรับสวัสดิภาพสัตว์ในการส่งออกทั้งทางบกและทางทะเล 
- บังคับให้มีการรับรองผู้ปฏิบัติงานในการขนส่ง ต้องมีเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์บนเรือในระหว่างการขนส่ง และเรือที่ขนส่งต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลในระดับสูง
- ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎสวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรปจนถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งหมายความว่าการส่งออกควรปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันกับการขนส่งภายในสหภาพยุโรป เช่น ควรใช้แบบแผนการเดินทางและช่วงเวลาพักเช่นเดียวกันจนกว่าจะถึงปลายทาง
- ทั้งนี้ประเทศคู่ค้ายังต้องรับผิดชอบในการยืนยันข้อมูลด้านสวัสดิภาพสัตว์ในระหว่างการนำเข้า
4.) ข้อจำกัดของอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง - สามารถขนส่งได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 9 ชั่วโมงหากคาดว่าอุณหภูมิระหว่างการเดินทางคือ 25-30 องศาเซลเซียส
- อนุญาตให้ขนส่งได้เฉพาะตอนกลางคืน ถ้าช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงเกิน 30 องศาเซลเซียส
- หากคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในช่วงกลางคืนจะสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส สัตว์ต้องได้รับการจัดสรรพื้นที่มากขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดความเครียดจากความร้อน
- ปกป้องสัตว์จากอุณหภูมิที่รุนแรงทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ
- วิธีการขนส่งต้องได้รับการ ออกแบบและดำเนินการเพื่อปกป้องสัตว์
- ระบบระบายอากาศในการขนส่งทางบกต้องรักษาอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 5องศาเซลเซียส

 

 

                    กฎระเบียบนี้ครอบคลุมสัตว์ถึงประมาณ 1.6 พันล้านตัวที่มีการขนส่งในแต่ละปีระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่เป็นสัตว์จากฟาร์ม เช่น หมู วัว แพะ แกะ ไก่ กระต่าย และม้า นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเฉพาะสำหรับการขนย้ายสัตว์น้ำในบริบทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และยังครอบคลุมถึงการขนย้ายแมวและสุนัขในการประกอบธุรกิจ

                    คณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยรัฐสภายุโรป (European Parliament) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอกฎระเบียนฉบับนี้ ซึ่งจะต้องมีการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันก่อนที่จะอนุมัติให้เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 18-24 เดือน 

 

ที่มา : GAIN สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?