TH EN
A A A

ฮ่องกงบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับพลาสติกบนโต๊ะอาหารแบบใช้แล้วทิ้ง

27 พฤษภาคม 2567   

                    เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกบนโต๊ะอาหารแบบใช้แล้วทิ้ง [Disposable Plastic Tableware Regulation] ในระยะแรก ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองภายใต้กฎหมายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) ปี 2566 [Product Eco-responsibility Bill 2023] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทดังกล่าวรวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ 9 ประเภท รายละเอียดดังนี้: 

หมายเหตุ:  - กฎระเบียบระยะแรกมีผลบังคับใช้วันที่ 22 เมษายน 2567 และระยะที่สองคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2568 ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พลาสติกและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
                - กฎระเบียบดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับ (1) พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งที่ติดมาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (เช่น หลอดที่ติดมาพร้อมเครื่องดื่มหรือช้อนในถ้วยไอศกรีม) และ (2) หลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ใช้ทางการแพทย์ 
                - หากละเมิดอาจโดนโทษปรับขั้นต่ำ 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ไปจนถึง 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

                    รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.info.gov.hk/gia/general/202310/18/P2023101800622.htm?fontSize=1
 

ที่มา : foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?