TH EN
A A A

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์เร่งตรวจสอบเครื่องเทศจากอินเดีย อาจปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช

13 พฤษภาคม 2567   

                     สำนักงานมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand: FSANZ) กำลังร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศและในประเทศ เพื่อตรวจสอบเครื่องเทศจาก 2 บริษัทผู้ผลิตเครื่องเทศรายใหญ่ในอินเดีย เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช เช่นเดียวกับองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration: USFDA) ที่มีแผนจะตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วย
                    การตรวจสอบในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหารในฮ่องกงและสิงคโปร์ได้เรียกคืนและห้ามจำหน่ายเครื่องเทศบางส่วนของบริษัทเมื่อเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากฮ่องกงตรวจพบเอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide) ซึ่งเป็นสารกำจัดศัตรูพืชในสินค้าตัวอย่างที่สุ่มจากผู้ค้าปลีก 3 รายในย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ในขณะที่สิงคโปร์พบการตกค้างของสารดังกล่าวเกินปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRL) ที่ได้รับอนุญาต สำนักงานอาหารของสิงคโปร์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แม้ว่าเอทิลีนออกไซด์จะได้รับอนุญาตให้ใช้กับสินค้าเกษตร แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร
                    อย่างไรก็ตาม บริษัททั้ง 2 แห่ง ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาและระบุว่า การกล่าวอ้างดังกล่าวยังขาดหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลกันต่อไป พร้อมยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ใช้เอทิลีนออกไซด์ในการผลิตเครื่องเทศ รวมทั้งยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฮ่องกงและสิงคโปร์

 

ที่มา : just-food.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?