TH EN
A A A

USDA กำหนดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับเครื่องหมาย USDA ต้องแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการนำเข้าทุกรุ่น

3 พฤษภาคม 2567   

                    USDA ได้เผยแพร่กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ (Final Rule) เรื่อง โปรแกรมเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ: การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ (National Organic Program-NOP: Strengthening Organic Enforcement-SOE) ใน Federal Register Vol.88 No.12 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 และเริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการหลอกลวงว่าเป็นสินค้าอินทรีย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้รวบรวม และหน่วยรับรอง ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการบังคับใช้กฎระเบียบของ USDA และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรที่มีการนำเข้ามายังสหรัฐฯ โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกรุ่นที่มีการนำเข้ามายังสหรัฐฯ จะต้องมีใบรับรองประกอบการนำเข้า ซึ่งออกให้โดยหน่วยรับรองที่ได้รับรองระบบงาน (Accredited certifying agent) จัดส่งโดยตรงให้แก่หน่วยงานศุลกากรสหรัฐฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบฐานข้อมูล USDA’s Organic INTEGRITY Database (INTEGRITY) 
                    ผู้ส่งออกหรือรวบรวมสินค้าที่ได้รับการรับรอง ซึ่งประสงค์ส่งออกสินค้าเกษตรที่ได้ตรารับรอง USDA ไปยังสหรัฐฯ จะต้องขอให้หน่วยรับรองของตนเป็นผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการนำเข้าสินค้ามายังสหรัฐฯ ทั้งนี้ หน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก USDA (USDA-accredited certifiers) และหน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับภายใต้ความตกลงความเท่าเทียมระบบ (NOP’s equivalence or recognition arrangements) สามารถเป็นผู้ออกใบรับรองประกอบการนำเข้าสินค้าเกษตรให้กับลูกค้าของตนที่ได้รับการรับรองได้
                    สามารถออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการนำเข้าสินค้าอินทรีย์แต่ละชิปเม้นท์ หรือรวมกันหลายชิปเม้นท์ หรือเป็นช่วงเวลาก็ได้ ขึ้นอยู่กับระบบการกำกับดูแลของหน่วยรับรองแต่ละแห่ง ใบรับรองประกอบการนำเข้าสินค้าเกษตรแต่ละฉบับจะใช้กับสินค้าเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด หรือแต่ละรหัสศุลกากร (Harmonized Tariff Schedule: HTS) ก็ได้
                    กฎระเบียบ SOE นี้ ส่งผลกระทบต่อหน่วยรับรองที่ได้การรับรองระบบงาน เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเกษตรอินทรีย์ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง ผู้ผลิตที่ประสงค์ขอรับการรับรองเกษตรอินทรีย์ ผู้นำเข้าหรือผู้ค้าเกษตรอินทรีย์ และห้างค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
                    กฎระเบียบ SOE จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องสินค้าอินทรีย์ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ของ USDA โดยสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบควบคุมตรวจสอบ ปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงตลาดจำหน่าย เพิ่มอำนาจด้านการกำกับดูแลการนำเข้าและบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอินทรีย์อย่างเข้มงวด และมีสาระสำคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้:
                    •  กำหนดให้มีการรับรองในภาคส่วนธุรกิจด้วย เช่น นายหน้าหรือพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะบริเวณจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของห่วงโช่อุปทาน
                    •  กำหนดให้แสดงใบรับรอง NOP ประกอบการนำเข้าสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกชนิด
                    •  กำหนดให้แสดงเครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายปลีกด้วย
                    •  เพิ่มอำนาจในการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ณ สถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรอง
                    •  กำหนดระดับความรู้ความสามารถและมาตรฐานด้านการฝึกอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและบุคลากรของหน่วยรับรอง
                    •  กำหนดมาตรฐานใบรับรองสำหรับสถานที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
                    •  กำหนดให้เพิ่มจำนวนและความถี่ในการรายงานข้อมูลสำหรับสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรอง
                    •  เพิ่มอำนาจและความฉับไวในการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบย้อนกลับ และกระบวนการป้องกันการฉ้อโกง
                    •  จัดทำข้อกำหนดด้านการรับรองสำหรับผู้ผลิตกลุ่มต่าง ๆ

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?