TH EN
A A A

ศุลกากรจีนรายงานผลการปฏิเสธการนำเข้าอาหารประจำเดือนมีนาคม 2567

2 พฤษภาคม 2567   

                    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 250 ล็อต จากทั้งหมด 34 ประเทศ/ภูมิภาค โดยอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา (12.8% ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เบียร์) รองลงมาคือเอกวาดอร์ (10.0% ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) และสเปน (8.8% ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ไวน์) ซึ่งสาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้า ได้แก่ การติดฉลากไม่ถูกต้อง (23.6%) ข้อมูลในใบรับรองกับสินค้าไม่ตรงกัน (19.2%) ใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมอาหารเกินปริมาณที่กำหนด (18.4%) ไม่มีใบอนุญาตการตรวจสอบและกักกัน (9.2%) และขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น (7.2%)
รายการกักกันที่น่าสนใจ: 
1. ผลิตภัณฑ์นม
                    ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต 2 ล็อตจากตุรกีไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรเนื่องจากหมดอายุ และผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนผง 1 ล็อต จากสหรัฐฯ ถูกปฏิเสธเนื่องจากปริมาณสารเสริมอาหารไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
2. สินค้าเบ็ดเตล็ด 
                    สินค้าเบ็ดเตล็ด ครอบคลุมอาหารหลากหลายประเภทตามระบบการจําแนกประเภทของศุลกากรจีน และด้วยความแตกต่างของหมวดหมู่นี้ จึงมักจะพบปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธเพิ่มขึ้น โดยในเดือนมีนาคมสินค้าเบ็ดเตล็ดส่วนใหญ่ที่ถูกศุลกากรปฏิเสธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มชนิดผง และเครื่องปรุงรส

 

ที่มา : foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?