TH EN
A A A

ผู้ประกอบการมะกันติดฉลากอายุวัวส่งออกไปเกาหลีใต้

10 มิถุนายน 2551   

             ผู้ประกอบการ 5 รายผู้ส่งออกเนื้อวัวจากสหรัฐฯ   ไปเกาหลีใต้ เช่น Tyson , Cargill เป็นต้น  กล่าวว่ายินดีที่จะติดฉลากเป็นการชั่วคราวที่กล่องเพื่อระบุอายุของวัว  ที่ส่งออกไปเกาหลีใต้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคเกาหลีใต้     

            ฉลากจะใช้เป็นเวลา 120 วันเพื่อระบุว่าผลิตภัณฑ์มาจากวัวที่อายุต่ำกว่าหรือสูงกว่า 30 เดือน  เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ   ระบุว่าเนื้อวัวที่ส่งออกไปเกาหลีใต้มาจากวัวอายุน้อยกว่า 30 เดือน   นับตั้งแต่มีการประกาศเปิดตลาดอีกครั้งให้เนื้อวัวสหรัฐฯ  ผู้บริโภคได้ก่อการประท้วงใหญ่ว่าเนื้อนำเข้าอาจมาจากวัวที่มีเชื้อโรควัวบ้าซึ่งสหรัฐฯ  เคยมีการพบเชื้อในวัวตัวหนึ่งที่วอชิงตันในปี 2546  ถึงแม้บริษัทเหล่านี้มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีเชื้อวัวบ้าแต่ก็ยินดีที่จะติดฉลากดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการปัจจุบันที่อ่อนไหวยิ่งของผู้บริโภคเกาหลีใต้

ที่มา  :  Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?