TH EN
A A A

ฝรั่งเศสระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับผักและผลไม้ที่ใช้สาร Thiacloprid

5 มีนาคม 2567   

                    กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสได้ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับผักและผลไม้ที่มีการใช้สาร Thiacloprid เป็นระยะเวลา 1 ปี และอยู่ระหว่างรอมาตรการที่ชัดเจนจากสภาพยุโรป
                    มาตรการนี้เกิดขึ้นก่อนการอภิปรายระหว่างประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคการเกษตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อระงับความไม่พอใจของเกษตรกรที่ออกมาประท้วงโดยใช้รถแทรกเตอร์ปิดล้อมถนนในฝรั่งเศส ซึ่งคัดค้านการไหลเข้าของสารกำจัดศัตรูพืชที่มีราคาถูกกว่า การท้าทายกับกฎระเบียบในท้องถิ่น และเพิ่มต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
                    Thiacloprid ซึ่งเป็นสารเคมีที่หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งประเภทที่ 2 ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และเป็นสารเคมีถูกห้ามใช้ในฝรั่งเศสตั้งแต่ 2561 และสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 แม้ว่าจะยังมีการอนุญาตให้ใช้ในทั่วโลกก็ตาม

 

  
ที่มา : FreshPlaza สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?