TH EN
A A A

ไต้หวันเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมโฆษณาอาหาร

23 กุมภาพันธ์ 2567   

                    เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไต้หวัน (TFDA) ได้แก้ไขข้อกำหนดสำหรับการโฆษณาอาหาร ในกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหาร (Act Governing Food Safety and Sanitation) โดยมีผลบังคับใช้ทันที การแก้ไขครั้งนี้ TFDA ได้เพิ่มบทลงโทษโดยกำหนดค่าปรับตั้งแต่ 40,000 จนถึง 5,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อป้องกันการละเมิดการติดฉลากอาหาร การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาที่มีเนื้อหาที่เป็นเท็จ เกินจริง ทำให้เข้าใจผิด และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล รวมถึงกำหนดปัจจัยถ่วงน้ำหนัก 4 ประการ เพื่อนำมาพิจารณาจำนวนเงินสุดท้ายของค่าปรับ ประกอบด้วย: 
                    (A) เหตุการณ์ของการละเมิด (ค่าปรับจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการละเมิด)
                    (B) ความตั้งใจในการละเมิด 
                    (C) ระดับอันตรายที่เกิดจากการละเมิด
                    (D) ปัจจัยในการตัดสินใจอื่น ๆ
                    จากข้อมูลของ TFDA พบว่าในปี 2566 มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารมากถึง 7,472 คดี โดยมีโทษปรับรวมกว่า 291.39 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน นับว่าเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เวลาออกอากาศรวมของโฆษณาอาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดยังเพิ่มขึ้นทีละน้อย ซึ่งแนวโน้มนี้อาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด TFDA จึงแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งการแก้ไขที่สำคัญ มีดังนี้:
1. แก้ไขปัจจัยที่ใช้ในการคิดค่าสัมประสิทธิ์ถ่วงน้ำหนักของระดับอันตรายที่เกิดจากการละเมิด (C) เป็น “1 + C1 + C2” รายละเอียดดังนี้
                    • C1 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของเวลาในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หรือช่องทางการซื้อขายเมื่อเกิน 60 วินาที: (C1 = 1)
                    • C2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของการโฆษณาที่มีการรับรองหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่าง ๆ หรือบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียง หรือเนื้อหาที่มีภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง ภาพประกอบที่มีเนื้อเยื่อของมนุษย์ หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเท็จ: (C2 = 1)
                    • 1  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของเหตุการณ์การละเมิด
2. ปรับเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ถ่วงน้ำหนักของปัจจัยในการตัดสินใจอื่น ๆ (D) เป็น “ต้องไม่ต่ำกว่า 1”

ระบบลงโทษแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Penalty Model) ฉบับแก้ไข

                    รายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=30367 (ภาษาจีน)

 

ที่มา : foodchemlinked/ TFDA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?