TH EN
A A A

เสี่ยงต่ออุปทานโลก! อินเดียเล็งขยายเวลาเก็บภาษีส่งออกข้าว 20% ออกไป

23 กุมภาพันธ์ 2567   

                    ผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลกอย่างอินเดีย เตรียมขยายเวลาเก็บภาษีส่งออกข้าวนึ่ง (parboiled rice) 20% ออกไป หลังกำหนดการเดิมจะหมดอายุลงในวันที่ 31 มีนาคม 2567 
                    ก่อนหน้านี้ในปี 2566 รัฐบาลอินเดียได้ออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมและบรรเทาภาวะเงินเฟ้อด้านอาหารในประเทศ โดยการควบคุมการส่งออกข้าวสาลี น้ำตาล และข้าวประเภทต่าง ๆ ไปจนถึงการปราบปรามป้องกันการกักตุน รวมถึงขยายเวลาภาษีเก็บนำเข้าน้ำมันบริโภคออกไปอีก 1 ปี ซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้นได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อบางประเทศในแอฟริกาตะวันตกและตะวันออกกลางที่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารส่วนใหญ่จากประเทศในแถบเอเชียใต้ 
                    ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าการตัดสินใจของอินเดียครั้งนี้ อาจทำให้อุปทานโลกตึงตัวและส่งผลให้เกณฑ์ราคาข้าวมาตรฐานของเอเชีย (Asian Benchmark) พุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 15 ปี

 

ที่มา : Ukrargoconsult สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?