TH EN
A A A

สาระเกษตรจากแดนหมีขาว ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

19 กุมภาพันธ์ 2567   

                    ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้เผยแพร่ข้อมูล เรื่อง สาระเกษตรจากแดนหมีขาว ประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ :

https://www.opsmoac.go.th/moscow-news-files-461891791963 เดือนพฤศจิกายน 2566

https://www.opsmoac.go.th/moscow-news-files-461891791225 เดือนธันวาคม 2566


ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 4 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?