TH EN
A A A

EFSA เปิดรับหลักฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับโคเนื้อและไก่งวง

24 มกราคม 2567   

                    หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ได้เปิดรับข้อมูลสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำความเห็นเรื่องสวัสดิภาพสัตว์สำหรับฟาร์มโคเนื้อและฟาร์มไก่งวง โดย EFSA จะเปิดรับข้อมูลจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 และมีแผนจัดทำความเห็นในส่วนของโคเนื้อให้แล้วเสร็จในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และในส่วนของไก่งวงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ สหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับการทบทวนกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ตามยุทธศาสตร์ Farm to Fork (F2F) โดย EFSA ได้รับมอบหมายจาก European Commission ในการจัดทำแนะนำทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสวัสดิภาพในฟาร์มของสัตว์หลายชนิด รวมไปถึงสวัสดิภาพในการขนส่งด้วย
                    ก่อนหน้านี้ EFSA ได้มีการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นข้างต้นเมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://www.efsa.europa.eu/en/events/stakeholder-meeting-welfare-beef-cattle-and-turkeys-farming-practices-and-data

 

ที่มา : GAIN สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?