TH EN
A A A

FAO เผยภาคเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 14% ในรอบ 20 ปี

26 ธันวาคม 2566   

                    รายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เผยว่า ตั้งแต่ปี 2543-2564 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรทั่วโลกเพิ่มขึ้น 14% โดยเกินกว่าครึ่งหนึ่งนั้นมาจากภาคปศุสัตว์ และเมื่อคิดต่อกิโลกรัมของผลิตภัณฑ์พบว่า วัวและแกะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าหมู ไก่ และผลิตภัณฑ์นมหลายเท่าตัว 
                    ถึงแม้ว่าการประมาณการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะแตกต่างกันไป แต่มีความเชื่อร่วมกันว่าก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากภาคการเกษตรคิดเป็น 1 ใน 4 ถึง 1 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ในปี 2564 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรทั่วโลกมีจำนวนทั้งสิ้น 7.8 พันล้านตัน ประมาณ 53% มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคปศุสัตว์ คิดเป็น 2.9 พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) โดยการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องเพียงอย่างเดียว คิดเป็น 37% และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเนื้อวัวในแอฟริกาสูงเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยโลก ขณะที่ยุโรปมีการปล่อยน้อยที่สุด และภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสัดส่วนประมาณ 10%
                    รายงานประจำปีของ FAO ปี 2566 ระบุว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเฉลี่ยปีละ 5% หรือ 123 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดและเกิดการสูญเสียมากที่สุด แม้ว่าการสูญเสียจะค่อนข้างน้อยเมื่อพิจารณาจากขนาดของผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังพบว่าในปี 2563-2564 ต้นทุนอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นอเมริกาเหนือและยุโรป สะท้อนให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารที่เพิ่มขึ้น และรายงานยังระบุอีกว่า ในปี 2564 พบว่า ประชากร 4 ใน 10 คน ไม่สามารถรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้
                     ในส่วนของการจ้างงาน พบว่า ในปี 2564 ภาคการเกษตรมีการจ้างงานทั้งหมด 873 ล้านคน คิดเป็น 27% ของแรงงานทั่วโลก มีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง 86 ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศอิหร่าน และมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น 6% โดยครึ่งหนึ่งนั้นได้ถูกใช้ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ระหว่างปี 
2543-2564 มูลค่าเพิ่มทั่วโลกที่เกิดจากการเกษตร ป่าไม้ และการประมงเพิ่มขึ้น 84% โดยไม่รวมผลจากค่าเงินเฟ้อ 
                     สามารถอ่านรายงาน FAO ได้ที่ : https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc8166en

 

ที่มา : Successful Farming https://www.agriculture.com/greenhouse-gas-emissions-from-agriculture-grew-14-in-20-years-8408403 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?