TH EN
A A A

ประชาสัมพันธ์โครงการ “Foreign Investments Opportunities in the Conversion of Degraded Pastures"

22 ธันวาคม 2566   

                    สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำประเทศไทย (สอท. บราซิล) ประชาสัมพันธ์โครงการ “Foreign Investments Opportunities in the Conversion of Degraded Pastures” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในรูปแบบชักชวนลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการแปลงพื้นที่ทุ่งหญ้าเสื่อมโทรมและพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้ อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของประเทศและเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและทรัพยากรของโลก 
                    ทั้งนี้ จะมีหน่วยงานภาครัฐของบราซิลด้านการวิจัยทางการเกษตรแห่งบราซิล หรือ The Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งชาติบราซิล หรือ Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) ร่วมให้การสนับสนุน

สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เอกสารแนบ 

 

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย (สอท. บราซิล) สรุปโดย : มกอช. 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
Foreign Investments Opportunities in the Conversion of Degraded Pastures.pdf 2 MB 75

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?