TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับจีน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

22 ธันวาคม 2566   

                    ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรและการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยเนื้อหาในรายงานประกอบด้วยสถิติการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับจีน ประเด็นปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และการคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรในอนาคต เป็นต้น 
                    ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: https://www.opsmoac.go.th/guangzhou-situation_price-preview-452991791804

 

ที่มา : ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?