TH EN
A A A

อุตสาหกรรมกุ้งอินเดียเจอวิกฤติ

30 พฤษภาคม 2551   

     อุตสาหกรรมกุ้งอินเดียเผชิญหน้าวิกฤติเนื่องจากความต้องการมุ่งไปที่กุ้งขาวไวนามีแทนกุ้งกุลาดำ  ต้นทุนการผลิตของกุ้งขาวต่ำกว่าและผลผลิตต่อพื้นที่ก็สูงกว่า 

     The Hindu รายงานว่าการผลิตกุ้งกุลาดำของอินเดียลดลงอย่างมาก 2-3 ปีที่ผ่านมา และรายได้จากกุ้งกุลาดำก็ลดต่ำลง  แต่เกษตรกก็ยังไม่ตระหนักว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนการเลี้ยงกุ้งกุลาดำไปเป็นกุ้งขาวแทน 

     L. Satyanarayana  ประธานสมาคมโรงเพาะฟักกุ้งของอินเดีย (AISHA)กล่าวว่า   คาดหวังว่าสถาบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและบอร์ดพัฒนาการประมงแห่งชาติจะให้ความรู้และเร่งรัดให้เกษตรกรผลิตกุ้งขาวรวมทั้งการอนุญาตให้นำเข้าพันธุ์จากแหล่งกำเนิด     คือ สหรัฐฯ  และกล่าวเพิ่มเติมว่าความต้องการกุ้งกุลาดำจากตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงอย่างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในพฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ที่มา  :  TheFishSite

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?