TH EN
A A A

ข้อมูลจำเพาะสำหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ในสัตว์หรือการบริโภคของสัตว์

12 ธันวาคม 2566   

                    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการการเกษตร (กระทรวงเกษตร) ของเม็กซิโก หรือ SADER ได้เผยแพร่มาตรฐานเม็กซิกัน NOM-012-SAG/ZOO-2020 เรื่อง ข้อมูลจำเพาะสำหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ในสัตว์หรือการบริโภคของสัตว์ ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยได้ทบทวนและระบุข้อกำหนดสำหรับการผลิต การจัดเก็บ การจำหน่าย การตลาด การควบคุมคุณภาพ และการตรวจยืนยันผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ในสัตว์หรือการบริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนาการและการจัดการโรค และให้ สำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก (SENASICA) เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
                    โดยมาตรฐาน NOM-012-SAG/ZOO-2020 จะมีผลบังคับใช้ 180 วัน หลังจากวันที่ประกาศ ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้มีการเผยแพร่ฉบับภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการแล้วด้วย โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
                    1. มีการควบคุมเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีการใช้โปรตีนจากสัตว์เคี้ยวเอื้องในการผลิตอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยต้องมีการบันทึกการขายและการซื้ออาหารที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
                    2. สถานประกอบการต้องมีการรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่นำเข้าแต่ละชุดโดยต้องมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์หรือเอกสารการควบคุมคุณภาพของบริษัทผู้ผลิตที่ดำเนินการภายใต้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
                    3. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ระเบียบนี้ต้องมีฉลาก “สำหรับการใช้ทางสัตวแพทย์ (for veterinary use)” นอกจากนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สามารถเปลี่ยนฉลากเป็น “Feed for …” โดยระบุสายพันธุ์สัตว์ที่จะนำไปใช้ด้วย
                    4. ฉลากผลิตภัณฑ์ชีวภาพต้องมีข้อความ “ปรึกษาสัตวแพทย์ (consult a veterinarian)” และ “ซื้อโดยมีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์เท่านั้น (purchase only with a veterinary prescription)”  
                    5. ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมจะต้องมีข้อมูลลำดับพันธุกรรมที่สร้างขึ้นอย่างครบถ้วนอยู่ในไฟล์ verification file
                    6. ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ในสัตว์หรือการบริโภคของสัตว์ที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจาก SADERผ่านทาง SENASICA จะต้องนำเข้าโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
                    7. ในกรณีนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์หรือการบริโภคของสัตว์ จะต้องระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ 
                    8. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ (Feed products) อาหารถูกส่วน/อาหารสมดุล (balanced feed) สารทดแทนนม (milk substitutes) ผลิตภัณฑ์เสริมนม (dairy supplements) และอาหารทั้งหมดซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยา หรือที่มีส่วนผสมออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ยา (active ingredients of pharmaceutical products) ในสูตรสำหรับใช้การรักษาโรคในสัตว์ ต้องมีป้ายกำกับว่า “อาหารยา (medicated food)”

                    สามารถศึกษารายละเอียดคำแปลอย่างไม่เป็นทางการของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ที่ : https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Specifications%20for%20the%20Regulation%20of%20Products%20for%20Animal%20Use%20or%20Consumption_Mexico%20City_Mexico_MX2023-0060.pdf

 

ที่มา : GAIN สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?