TH EN
A A A

เวียดนาม-ฟิลิปปินส์เตรียมลงนามสนธิสัญญาข้าว

1 ธันวาคม 2566   

                    รัฐบาลเวียดนามและฟิลิปปินส์เตรียมลงนามข้อตกลงการค้าข้าวเป็นระยะเวลา 5 ปี ในการพบกันนอกรอบของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่อินโดนีเซีย เพื่อประกันความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากราคาเชื้อเพลิงและราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ราคาข้าวทั่วโลกสูงที่สุดในรอบ 15 ปี หลังจากที่อินเดียผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สั่งระงับการส่งออกข้าวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
                    ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวเกือบ 90% จากเวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกเป็นอันดับ 3 ของโลกเมื่อปี 2565 และข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยรักษาสถานการณ์ราคาข้าวในฟิลิปปินส์และภูมิภาคอื่น ๆ ให้มีความเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ได้เริ่มบังคับใช้เพดานราคาข้าวเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากราคาที่เพิ่มขึ้นจนควบคุมไม่ได้


ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?