TH EN
A A A

ปัญหาการตรวจพบสารฆ่าแมลงในไวน์ของอียู

28 พฤษภาคม 2551   
ที่ประชุมรัฐสภายุโรปได้มีการถกเถียงกันเรื่องการตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชในไวน์ที่ผลิตในสหภาพยุโรป ซึ่งผลการสำรวจของ Pesticide Action Network Europe จากไวน์จำนวน 40 ขวด พบว่าไวน์ทุกขวดมีการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช โดยเฉลี่ยไวน์ 1 ขวดจะมีสารกำจัดศัตรูพืช 4 ชนิด และบางขวดอาจมีถึง 10 ชนิด ซึ่งจาการตรวจสอบทั้งหมดพบว่า มีสารกำจัดศัตรูพืชรวมทั้งหมด 24 ชนิด โดย 5 ใน 24 ชนิดเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารที่พบบ่อยคือ Pyrimentanil, Cyprodinil, Dimethomorph และ Procymidone ทั้งนี้คาดว่าเกษตรผู้ทำไร่องุ่นสำหรับผลิตไวน์ในสหภาพยุโรปต่างละทิ้งระบบการดูแลป้องกันแมลงแบบเก่าและพึ่งการใช้สารเคมีแทน อย่างไรก็ตาม องค์การอารักขาพืชยุโรปโต้แย้งว่า การดื่มไวน์ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช โดยอธิบายว่า องุ่นที่ใช้ทำไวน์เป็นพืชละเอียดอ่อน เกษตรกรจำเป็นต้องป้องกันจากแมลงและโรคพืชต่างๆ รวมทั้งต้องได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนด้วย อย่างไรก็ตาม ในสหภาพยุโรปมีการควบคุมการใช้และระดับของสารฆ่าแมลงตกค้างอย่างเข้มงวด ซึ่งค่าตกค้างที่อนุญาตให้มีได้นั้น (MRL) ต่ำกว่าค่าที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยด้านอาหารอย่างแท้จริง ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?