TH EN
A A A

กระทรวงเกษตรรัสเซียออกมาตรการระงับการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกชั่วคราว

30 พฤศจิกายน 2566   

                    กระทรวงเกษตรแห่งสหพันรรัฐรัสเซีย เสนอให้ออกมาตราการห้ามการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกบางประเภทชั่วคราว เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากที่รัสเซียประสบปัญหาราคาเนื้อสัตว์ปีกบางประเภทเพิ่มสูงขึ้นถึง 25.3% เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา
                    สาเหตุหลักของการเพิ่มสูงขึ้นของราคาเนื้อสัตว์ปีกในรัสเซียนั้น เกิดขึ้นมาจากปริมาณการผลิตสัตว์ปีกที่ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจาก ผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ค่าเงินสกุลรูเบิลรัสเซียอ่อนตัวลง ทำให้ผู้ผลิตเพิ่มการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับการส่งขายภายในประเทศ จนกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศด้วยราคาและป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้าเพื่อการบริโภค กระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจึงจำเป็นต้องออก มาตรการห้ามส่งออกเนื้อสัตว์ปีกบางประเภทออกนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียชั่วคราว เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมาตราการดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคมปีนี้

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 4 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?