TH EN
A A A

USDA ออกมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีกอินทรีย์ฉบับใหม่

28 พฤศจิกายน 2566   

                    กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ได้เผยแพร่มาตรฐานการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีกอินทรีย์ (The Organic Livestock and Poultry Standards: OLPS) ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งกฎดังกล่าวได้มีการเพิ่มข้อบังคับเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างละเอียด ตั้งแต่สภาพความเป็นอยู่ การดูแลสุขภาพ การขนส่ง ไปจนถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับโรงฆ่าสัตว์ 
                    “USDA กำลังสร้างระบบอาหารที่ยุติธรรม แข่งขันได้ และโปร่งใสมากขึ้น มาตรฐานที่ชัดเจนและเข้มงวดนี้จะช่วยยกระดับการแข่งขันในตลาดเกษตรอินทรีย์ และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากขึ้น” รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ กล่าว
                    กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 มกราคม 2567 และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎนี้ภายในวันที่ 2 มกราคม 2568 ยกเว้น การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับไก่ไข่ (layer) ไก่เนื้อ (broiler) และสัตว์ปีก (poultry) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ก่อนวันที่ 2 มกราคม 2568 จะเริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนดบางข้อในช่วงเดือนมกราคม 2572 เป็นต้นไป
ประเด็นสำคัญของกฎระเบียบนี้ ประกอบด้วย:
                    1. ข้อกำหนดพื้นที่กลางแจ้ง: สัตว์ปีกอินทรีย์ต้องสามารถเข้าถึงพื้นที่กลางแจ้งได้ตลอดเวลา โดยพื้นที่กลางแจ้งต้องประกอบไปด้วยดินอย่างน้อย 75% รวมถึงต้องมีพืชพรรณมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
                    2. สภาพความเป็นอยู่ในร่มและกลางแจ้ง: ที่พักพิงต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอและมีความสะดวกสำหรับการนอนราบ การลุกยืน การหมุนตัว การเหยียดแขนขาหรือกางปีก และต้องให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้เพื่อรักษาสุขอนามัยของปศุสัตว์
                    3. ความหนาแน่นของการเลี้ยงสัตว์ปีก: กฎระเบียบนี้ได้กำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับความหนาแน่นของการเลี้ยงสัตว์ทั้งในร่มและกลางแจ้ง เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ของบุคคลที่สาม และความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอินทรีย์
                    4. แนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน: ผู้ผลิตต้องรักษามาตรการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน รวมถึงโภชนาการที่เพียงพอและต้องมีโปรแกรมป้องกันโรคที่ครอบคลุม สัตว์ต้องได้รับการรักษาด้วยยาที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเจ็บปวด ความเครียด และความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้ ต้องให้การรักษาที่จำเป็นทั้งหมดถึงแม้ว่าสัตว์จะสูญเสียสถานะอินทรีย์ก็ตาม
                    5. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการการุณยฆาต: อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพื่อการระบุตัวตนหรือความปลอดภัยของสัตว์เท่านั้น และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเป็นสิ่งต้องห้ามโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจะต้องทำตั้งแต่ในวัยเด็กในลักษณะที่ลดความเจ็บปวดและความเครียดของสัตว์ ส่วนการการุณยฆาตสามารถทำได้ต่อเมื่อไม่สามารถทำการรักษาได้แล้วเท่านั้น
                    6. การขนส่ง การจัดการ และการฆ่า: การดำเนินการต้องอธิบายว่าการจัดการแบบอินทรีย์และสวัสดิภาพสัตว์จะคงอยู่อย่างไรหากการขนส่งเกิน 8 ชั่วโมง วิธีการขนส่งจะต้องเหมาะสมตามฤดูกาลเพื่อปกป้องปศุสัตว์จากความเย็นหรือความร้อน และการดำเนินการต้องเป็นไปตามมาตรฐานการฆ่าอย่างมีมนุษยธรรมของ USDA (FSIS)
                    สามารถศึกษากฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ ได้ที่: https://www.federalregister.gov/documents/2023/11/02/2023-23726/national-organic-program-nop-organic-livestock-and-poultry-standards

 

ที่มา : USDA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?