TH EN
A A A

จีนเปิดรับความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ

20 พฤศจิกายน 2566    0 ครั้ง

                    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) ได้เปิดรับความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร 11 รายการ แบ่งเป็น (1) อาหารโภชนาการพิเศษ 1 รายการ (2) ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 รายการ (3) วัตถุเจือปนอาหาร 3 รายการ (4) ข้อกำหนดด้านการดำเนินงานและการผลิต 1 รายการ และ (5) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 2 รายการ ทั้งนี้ สามารถส่งความคิดเห็นไปยัง https://sppt.cfsa.net.cn ได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566

                    รายการมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ (ร่างสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็น)

 

ที่มา : FAS USDA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?