TH EN
A A A

DEFRA เตรียมปรับปรุงแบบฟอร์มหนังสือรับรองด้านสุขอนามัยในการส่งออกสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปยังสหราชอาณาจักร

16 พฤศจิกายน 2566   

                    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบทแห่งสหราชอาณาจักร (Department for Environment, Food and Rural Affairs: DEFRA) ได้แจ้งมายังสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจำสหภาพยุโรป เรื่อง การปรับปรุงแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขอนามัย (Export Health Certificates: EHCs) ในการส่งออกสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่ (1) เนื้อวัวสดหรือเนื้อวัวบด (2) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และ (3) การนำเข้าม้าขึ้นทะเบียนชั่วคราวจากประเทศที่มิใช่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ตามรายละเอียดในภาคผนวก 1 รวมทั้งสิ้น 3 แบบฟอร์ม (ตามเอกสารแนบ) โดยจะปรับใช้แบบฟอร์มใหม่ในวันที่ 30 เมษายน 2567 
                   อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรจะอนุโลมช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านแก่ประเทศที่สามให้สามารถใช้แบบฟอร์มฉบับเดิมได้จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของประเทศที่สามได้ปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขอนามัยฯ ให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มฉบับใหม่นี้ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain 

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ.pdf 246 KB 93

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?