TH EN
A A A

สหภาพยุโรป รายงานผลการตรวจพบเชื้อซัลโมแนลลาในเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก ประจำปี 2566

14 พฤศจิกายน 2566   

                    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority :EFSA) ได้เผยแพร่รายงานผลการตรวจพบเชื้อซัลโมแนลลาในเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกในสหภาพยุโรป ประจำปี 2566 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
                    1. จากรายงานผลการตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมแนลลาในสินค้าอาหาร ประจำปี 2566 โดยห้องปฏิบัติการ 335 แห่งของสหภาพยุโรประบุว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ตรวจพบการติดเชื้อ Salmonella Enteritidis ST11 จากกลุ่มจุลชีววิทยา 3 กลุ่ม ใน 14 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป/ประเทศกลุ่ม EEA สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมผู้บริโภคทุกวัย ส่วนใหญ่พบว่า เกิดจากการบริโภคเนื้อไก่ รวมถึงเคบับไก่ (chicken kebabs) โดยผู้ป่วย 9 รายจาก 3 ประเทศต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และมีผู้เสียชีวิต 1 รายในออสเตรีย ส่งผลให้เห็นถึงการติดเชื้อที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้
                    2. จากข้อมูลการสำรวจในปี 2566 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารในออสเตรีย เดนมาร์ก และอิตาลี ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร 10 รายการ พบว่า มีการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella Enteritidis ST11 คลัสเตอร์ 1 และ/หรือคลัสเตอร์ 2 แยกเป็นผู้ผลิตขั้นสุดท้าย 7 รายในโปแลนด์ และ 1 รายในออสเตรีย ซึ่งจากการตรวจสอบย้อนกลับพบว่า เคบับที่ปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา 3 รายใช้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในโปแลนด์ร่วมกัน และจากการเชื่อมโยงการซื้อ-ขายเคบับที่ต้องสงสัย สามารถระบุแหล่งที่มา/จุดของการปนเปื้อนว่าอยู่ในออสเตรีย เดนมาร์ก และอิตาลี
                    3. จากการรวบรวมข้อมูลจีโนมและการวิเคราะห์คลัสเตอร์พบว่า มีสายพันธุ์การระบาดในห่วงโซ่อาหารในหลายประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ผลการสุ่มตัวอย่างอาหารในปี 2565 – 2566 พบเชื้อซัลโมแนลลาที่เป็นบวก โดยส่วนใหญ่มาจากโปแลนด์ในผลิตภัณฑ์เคบับไก่และเนื้อไก่ ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อจากกลุ่มคลัสเตอร์ทั้ง 3 กลุ่ม
                   4. ในกรณีที่หลักฐานทางจุลชีววิทยาและการตรวจสอบย้อนกลับไม่ครบถ้วน สหภาพยุโรปกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของการปนเปื้อนและแหล่งที่มาของการติดเชื้อ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการควบคุมและแก้ไขปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอื่น ๆ รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ผลิตขั้นสุดท้าย (final producer) ผู้จัดจำหน่ายเนื้อสัตว์ และผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทั้งหมด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-8388
                   สหภาพยุโรปให้ความสำคัญในการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อชัลโมแนลลาในสินค้าอาหารที่เข้มงวดมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจฯ ยังคงพบการปนปื้อนเชื้อดังกล่าวในสินค้าอาหาร โดยเฉพาะในเนื้อสัตว์ปีก ดังนั้น ประเทศส่งออกต่าง ๆ รวมถึงไทย ควรให้ความสำคัญกับการควบคุมเชื้อชัลโมแนลลาตามที่สหภาพยุโรปกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธการนำเข้า ณ ด่านตรวจสอบ หรือการถูกสุ่มตรวจ ณ ชั้นวางจำหน่าย

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?