TH EN
A A A

ญี่ปุ่นสนับสนุนเกษตรกรรมกรรมอัจฉริยะในอาเซียน

14 พฤศจิกายน 2566   

                    ญี่ปุ่นและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกลงที่จะเริ่มโครงการทวิภาคีเพื่อช่วยให้ประเทศในอาเซียนพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่น 
                    โดยญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียนได้จัดการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเป็นครั้งแรก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ญี่ปุ่นจะแบ่งปันเทคโนโลยีและองค์ความรู้ผ่านโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กับประเทศในอาเซียนเพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเองในด้านอาหารและความยั่งยืนด้านการเกษตรภายในประเทศ

 

ที่มา : Jiji Press สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?