TH EN
A A A

คาซัคสถาน: โอกาสทางการค้าของไทยในเอเชียกลาง

7 พฤศจิกายน 2566   

                    คาซัคสถาน ถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของโลก และเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดภูมิภาคเอเชียกลาง โดยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาค ปัจจุบัน คาซัคสถานมีประชากรประมาณ 19 ล้านคน และในปี 2565 มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว (GDP per capita) ประมาณ 11,494.3 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้ประชากรในภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งรายงานของ Kazakh Ministry of Labor and Social Protection ได้คาดการณ์ว่าประชากรคาซัคสถานนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 27.7 ล้านคน ในปี 2593 และส่วนใหญ่ของประชากรจะเป็นวัยแรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการด้านการบริโภคสินค้าภายในประเทศสูงขึ้น และถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสด้านการค้าสินค้าไทยไปยังคาซัคสถาน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร
                    สำหรับการค้าระหว่างไทย – คาซัคสถาน พบว่า ในปี 2565 ทั้งสองประเทศมีการค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่า 136 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 5,000 ล้านบาท โดยคาซัคสถานส่งออกสินค้ามาไทยคิดเป็นมูลค่า 61.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่คาซัคสถานนำเข้าสินค้าจากไทยคิดเป็นมูลค่า 74.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าที่ไทยนำเข้าจากคาซัคสถาน ได้แก่ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เป็นต้น และสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปยังคาซัคสถาน ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
                    จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าไทยสามารถขยายความร่วมมือด้านการค้ากับคาซัคสถาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในภูมิภาคเอเชียกลางได้ โดยสินค้าที่ส่งออกของไทยที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการในตลาดคาซัคสถาน ได้แก่ อาหาร โดยเฉพาะกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป นอกจากนี้ ปัจจุบันสินค้าที่เป็นที่ต้องการสูงในคาซัคสถานและเป็นโอกาสให้กับไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
                    ทั้งนี้ จากโอกาสที่กล่าวมาข้างต้นประกอบกับนโยบายด้านการเกษตรในระยะปี 2564 – 2573 และแผนพัฒนาด้านการเกษตรของคาซัคสถานในระยะปี 2564 – 2568 ที่มุ้งเน้นการสร้างโอกาสทางการค้า และส่งเสริมความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศ โดยปัจจุบัน ไทยและคาซัคสถานอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรร่วมกัน เพื่อผลักดันและเสริมสร้างโอกาสด้านความร่วมมือ เพื่อให้เกิดโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกันต่อไป

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?