TH EN
A A A

นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวของเกาหลีใต้

7 พฤศจิกายน 2566   

                    กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MAFRA) ออกนโยบาย Transition to Low Protein Feed และ Low Carbon Agricultural and Livestock Goods Certification เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สู่ความยั่งยืนของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมุ่งเน้นการใช้อาหารโปรตีนต่ำ (Low protein feed) เป็นแนวทางการดำเนินการหลัก เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งตั้งเป้าจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ลงร้อยละ 30 ภายในปี 2573
                    นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ สาธารณรัฐเกาหลี ได้มีนโยบายการรับรองสินค้าเกษตรและปศุสัตว์คาร์บอนต่ำ สําหรับสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรคาร์บอนต่ำ อาทิ ลดการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง วัสดุทางการเกษตร และพลังงานตลอดการผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในประเทศให้ทำการเกษตรที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
                    รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.mafra.go.kr/english/2723/subview.do 

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?