TH EN
A A A

EU อนุญาตให้ใช้ Ketoprofen ในสัตว์ปีก

6 พฤศจิกายน 2566   

                    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 สหภาพยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2194 ว่าด้วยการอนุญาตการใช้ยาสัตว์ Ketoprofen และการกำหนดค่าปริมาณตกค้างสูงสุด (MRLs) ที่เกี่ยวข้องในสินค้าอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ใน EU Official Journal L series ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรให้ขยายการอนุญาตใช้ยาสัตว์ Ketoprofen ซึ่งเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในสัตว์ปีก ยกเว้น สัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อใช้ไข่เพื่อการบริโภค (จากเดิมที่อนุญาตให้ใช้เฉพาะในวัว สุกร และม้า โดยไม่มีการกำหนดค่าปริมาณตกค้างสูงสุดของยาดังกล่าว) 
ค่าปริมาณตกค้างสูงสุดของยา Ketoprofen ในสัตว์ปีก
                   - 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในเนื้อ
                   - 30 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในหนังและไขมัน (สัดส่วนธรรมชาติ)
                   - 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในตับ
                   - 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในไต
                   รายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R2194&qid=1699256672231

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?