TH EN
A A A

นิวซีแลนด์ประกาศการแก้ไขมาตรฐานด้านสุขภาพการนำเข้าสำหรับธัญพืชและเมล็ดพืชเพื่อการบริโภค อาหารสัตว์ หรือการแปรรูป

30 ตุลาคม 2566   

                    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นิวซีแลนด์ได้ประกาศ G/SPS/N/NZL/743 ว่าด้วยการแก้ไขมาตรฐานด้านสุขภาพการนำเข้าสำหรับธัญพืชและเมล็ดพืชเพื่อการบริโภค อาหารสัตว์ หรือการแปรรูป โดยเพิ่มข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (Glycine max) สำหรับเพาะเป็นถั่วงอกเข้าอยู่ในมาตรฐานดังกล่าว โดยการแก้ไขนี้เพื่อลดความสับสนและความล่าช้าที่ด่านนำเข้า และทำให้ผู้นำเข้าและเจ้าหน้าที่ MPI ที่ด่านนำเข้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/NZL/23_12476_00_e.pdf 

 

ที่มา : กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่น ๆ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?