TH EN
A A A

USDA จำกัดผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากแคนาดา

30 ตุลาคม 2566   

                  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) รายงานว่า สหรัฐอเมริกาได้จำกัดการนำเข้าสัตว์ปีก รวมถึง นกเพื่อการพาณิชย์ นกกลุ่ม ratites เช่น นกกระจอกเทศ ไข่ของสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์และผลิตผลของสัตว์ปีกที่ยังไม่ได้แปรรูป ผลิตภัณฑ์สดบางชนิด จากเมือง Saskatchewan และ Alberta ของแคนาดา จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง การจำกัดนี้อยู่บนพื้นฐานของการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกที่ก่อให้เกิดโรคสูง (HAPI) ในสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์
 

ที่มา : The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?