TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์ตลาดญี่ปุ่นสำหรับสินค้าที่มีส่วนประกอบของ CBD และสารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง

30 ตุลาคม 2566   

                    กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ได้รายงานสถานการณ์ตลาดญี่ปุ่นสำหรับสินค้าที่มีส่วนประกอบของ Cannabidiol (CBD) และสารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง ในเว็บไซต์ Global Agricultural Information Network (GAIN) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขั้นตอนการนำเข้าสู่ญี่ปุ่น และสถานการณ์ในตลาดญี่ปุ่น ทั้งนี้ สามารถศึกษารายงานฉบับเต็มได้ที่ https://www.fas.usda.gov/data/japan-japanese-market-cbd-and-hemp-extracts
                    ปัจจุบัน Cannabis Control Law ของญี่ปุ่นกำหนดให้พืชกัญชาหรือกัญชง (Cannabis Sativa L.) และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ญี่ปุ่นได้ หากฝ่าฝืนมีโทษตามที่กำหนด โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะสำหรับลำต้นที่โตสมบูรณ์แล้วและผลิตภัณฑ์ (แต่ไม่รวมผลิตภัณฑ์กลุ่ม Resin ซึ่งผิดกฎหมาย) และเมล็ดและผลิตภัณฑ์จากเมล็ด ส่งผลให้ชิ้นส่วนของดอกไม้ ดอกตูม ใบ ลำต้นที่ยังโตไม่สมบูรณ์ หรือราก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากส่วนดังกล่าวผิดกฎหมาย โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) มีประกาศข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสาร CBD เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น จะต้องสกัดหรือทำมาจากเฉพาะส่วนลำต้นที่โตสมบูรณ์หรือเมล็ด หรือเป็นสาร CBD ที่มาจากการสังเคราะห์เท่านั้น นอกจากนี้ ญี่ปุ่นกำหนดให้ต้องไม่มีการพบสาร Tetrahydrocannabinol (THC) อีกด้วย เนื่องจากญี่ปุ่นตีความว่า THC เป็นหลักฐานว่ามีส่วนผสมที่นอกเหนือจากลำต้นที่โตสมบูรณ์หรือเมล็ด
                   ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Cannabis Control Law ซึ่งมีการควบคุมและมีบทลงโทษที่เข้มงวด และรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดล่าสุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่น รวมทั้งประสานคู่ค้าผู้นำเข้าในญี่ปุ่นอย่างรัดกุมเพื่อมิให้เกิดปัญหา รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศไทยอย่างถูกต้อง

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1/ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?