TH EN
A A A

ศุลกากรจีนรายงานผลการปฏิเสธนำเข้าอาหาร กันยายน 2566

30 ตุลาคม 2566   

                    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเดือนกันยายน 2566 ซึ่งประกอบด้วยอาหารนำเข้าทั้งหมด 294 ชุดจาก 38 ประเทศ/ภูมิภาค โดยอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซีย (16.0% ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา (11.2% ส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) และฮ่องกง (8.2% ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) สาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้า ได้แก่ ไม่มีใบอนุญาตการตรวจสอบและกักกัน (29.8%) ความแตกต่างระหว่างสินค้าและใบรับรอง (19.7%) มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมอาหารเกินปริมาณที่กำหนด (15.3%) การติดฉลากไม่ถูกต้อง (12.6%) และสินค้าหมดอายุ (6.5%)
รายงานกักกันที่น่าสนใจ:
1. ผลิตภัณฑ์นม
                   ผลิตภัณฑ์นม (pure milk) 1 ชุด จากนิวซีแลนด์ และผลิตภัณฑ์ครีมปราศจากน้ำ (anhydrous cream) 1 ชุด จากเดนมาร์ก ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรเนื่องจากเกิดการเน่าเสีย
2. ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป
                   ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป 6 ชุดถูกปฏิเสธ เนื่องจาก มีการติดฉลากที่ไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จัดอยู่ในประเภทเครื่องดื่มชนิดผง การติดฉลากจึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับเครื่องดื่มชนิดผง GB/T 29602-2013 

 

ที่มา : foodchemlinked/GACC http://jckspj.customs.gov.cn/spj/xxfw39/fxyj47/4677516/5442525/index.html สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?