TH EN
A A A

สหรัฐฯ เสนอแก้มาตรฐานอัตลักษณ์ทูน่ากระป๋อง และมาตรฐานการบรรจุในภาชนะ

30 ตุลาคม 2566   

                   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ได้เสนอแก้ไขมาตรฐานอัตลักษณ์ของทูน่ากระป๋อง และมาตรฐานการบรรจุในภาชนะ เพื่อให้มีความทันสมัย รักษาคุณสมบัติพื้นฐานและคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็ให้อุตสาหกรรมมีความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถส่งข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานดังกล่าวจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
การแก้ไขที่สำคัญ
                   1.  ต้องมีปริมาณเนื้อปลาทูน่าไม่น้อยกว่า 50% ของน้ำหนักเนื้อ (drained weight) ที่ระบุบนภาชนะบรรจุ
                   2.  หากมีการเติมน้ำซุปผักในสารละลายน้ำ น้ำหนักแห้งของผักที่สกัดเป็นน้ำซุปจะต้องไม่เกิน 2.5% ของน้ำหนักสุทธิที่ระบุบนฉลาก
                   3.  ทูน่ากระป๋องที่บรรจุในน้ำ อนุญาตให้เติมน้ำมันพืชที่บริโภคได้ ยกเว้น น้ำมันมะกอก โดยปริมาณน้ำมันพืชที่ใช้จะต้องไม่เกิน 5% ของความจุภาชนะ
                   4.  การเติม sodium acid pyrophosphate เพื่อป้องกันการก่อตัวของผลึกสตรูไวท์ จะต้องมีปริมาณไม่เกิน 0.5% ของน้ำหนักผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
                   5.  ทูน่ากระป๋องรมควัน ควรระบุถึงขั้นตอนการรมควันไว้บนฉลาก
                   6.  ทูน่ากระป๋องที่บรรจุในน้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอก ควรระบุบนฉลากให้ชัดเจน โดยมีคำนำหน้าว่า "in" หรือ "packed in" กรณีทูน่าที่บรรจุในน้ำมันพืชทางเลือก สามารถใช้ชื่อเฉพาะหรือชื่อของน้ำมันชนิดนั้น หรือใช้คำทั่วไปอย่าง "vegetable oil" 
ตัวอย่าง
                   (a) น้ำมันพืชที่บริโภคได้ ยกเว้นน้ำมันมะกอก หรือส่วนผสมใด ๆ ของน้ำมันดังกล่าวที่ไม่มีน้ำมันมะกอก
                   (b) น้ำมันมะกอก; หรือ
                   (c) น้ำ

 

ที่มา : foodchemlinked/ https://www.federalregister.gov/documents/2023/08/25/2023-17916/fish-and-shellfish-canned-tuna-standard-of-identity-and-standard-of-fill-of-container สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?