TH EN
A A A

เกาหลีใต้อนุญาตใช้ใบรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่นำเข้าจากสหภาพยุโรป

9 ตุลาคม 2566   

                    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้ (MFDS) และหน่วยงานของสหภาพยุโรปสองแห่ง ได้แก่ กระทรวงสุขภาพและความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (DG SANTE) และคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (DG TRADE) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะนำไปใช้ในกระบวนการศุลกากรสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่นำเข้าจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 
                    โดยประเด็นสำคัญของข้อตกลงนี้ คือ การยอมรับความสำคัญของการรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ การร่วมมือกันด้านเอกสารการรับรอง ตลอดจนการพัฒนาระบบการรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าข้อตกลงนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหารและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างเกาหลีใต้และสหภาพยุโรป 
                    ปัจจุบัน เกาหลีใต้ได้ใช้ระบบการรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์แล้วกับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่นำเข้าจากออสเตรเลีย ชิลี และไทย นอกจากนี้ ยังได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์กับบราซิลและนิวซีแลนด์เมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมา

 

ที่มา : foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?