TH EN
A A A

ญีปุ่นจะจัดตั้งหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

8 พฤษภาคม 2551    4822 ครั้ง

             นายยาสุกะ ฟูกุดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายนว่าจะจัดตั้งหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในปี 2552 เพื่อรวบรวมอำนาจทางการบริหารงานเกี่ยวกับผู้บริโภค 

            เขากล่าวย้ำว่าการจัดตั้งหน่วยงานนี้จะไม่ก่อให้เกิดการขยายตัวหน่วยงานของรัฐ  และมุ่งมั่นจะปฏิรูปให้เกิดหน่วยงานดังกล่าวสืบเนื่องจากทัศนคติของประชาชนจึงอยากให้มีหน่วยงานนี้ซึ่งมีอำนาจจากฝั่งผู้บริโภค  ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดเพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้  และรัฐบาลจะเสนอร่างญัตติการจัดตั้งหน่วยงานให้สภาวิสามัญในฤดูใบไม้ร่วงต่อไป

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?