TH EN
A A A

อินโดนีเซียกลับมานำเข้าวัวมีชีวิตจากออสเตรเลียอีกครั้ง

29 กันยายน 2566   

                    อินโดนีเซียกลับมานําเข้าวัวที่มีชีวิตจากออสเตรเลียทั้งหมดแล้ว หลังได้ประกาศระงับการนําเข้าวัวจากโรงงาน 7 แห่งจากทั้งหมด 60 แห่งในออสเตรเลีย ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีการตรวจพบโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease: LSD) ในวัวที่นำเข้า ซึ่งโรคนี้ถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อโค-กระบือ 
                    ผู้อํานวยการหน่วยงานกักกันการเกษตรของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย (IAQA) กล่าวว่า แม้อินโดนีเซียนั้นยังไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ LSD อย่างแน่ชัด และออสเตรเลียจะกล่าวว่า “ไม่มีการระบาดของโรค LSD ในประเทศ” แต่อย่างไรก็ตามทางออสเตรเลียจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของอินโดนีเซียอย่างเคร่งครัด เช่น การรับรองสุขภาพสัตว์ และการฆ่าเชื้อเรือก่อนออกเดินทาง
                    ทั้งนี้ อินโดนีเซียเป็นผู้นำเข้าวัวที่มีชีวิตรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ซึ่งในปี 2564 – 2565 อินโดนีเซียได้นำเข้าวัวมีชีวิตจากออสเตรเลียประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 21,500 ล้านบาท) หรือคิดเป็น 56% ของการส่งออกวัวมีชีวิตทั้งหมดของออสเตรเลีย และยังพบว่า ในปีที่แล้วมีการนำเข้าวัวมีชีวิตจากออสเตรเลียมากกว่า 303,000 ตัว ขณะที่ปีนี้มีการนำเข้าไปแล้วมากกว่า 153,000 ตัว

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?